Algemene voorwaarden

  • Leveringen van bloemen gebeuren volgens de door de klant opgegeven voorwaarden via de vermelding van de dag en uur van de uitvaart, naam van de overledene en plaats van de uitvaartdienst. Eventuele leveringen uitgevoerd buiten deze voorwaarden kunnen nooit aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding wanneer deze een gevolg zijn van overmacht, verkeerde informatie opgegeven door de besteller of bestellingen gemaakt na de middag van de dag vóór de uitvaartdienst.
  • Wijzigingen aan een bestelling dienen steeds en schriftelijk aan ons medegedeeld te worden en ze zijn slechts geldig indien ze schriftelijk door ons worden bevestigd. Elke wijziging van een bestelling brengt automatisch het verval van leveringsvoorwaarden mee.
  • Klachten over het verkochte dienen schriftelijk te geschieden binnen de vijf dagen na levering van de goederen of diensten voor wat de hoeveelheid en de gebreken aan deze goederen of diensten betreft. Bij gebreke hieraan zal de levering, de factuur en de voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn.